LiveZilla Live Chat Software
Yazdır

Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyetleri, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, sürekli eğitimler ile kurs, sertifika, seminer, konferans ve benzeri tüm eğitim faaliyetleridir. Merkez bu faaliyetleri yerine getirmek için:

a) Üniversitenin, kendi öğrencilerine ve/veya topluma, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik ve pedagojik standartları belirler, gerekli materyalleri sağlar, ilgili altyapı ve ortamı geliştirir.

b) Kamu, özel sektör, ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim olanaklarından yararlanma taleplerini projelendirir veya bu tür talepler için uzaktan eğitim yöntemiyle kurslar, seminerler, sertifika programları, konferanslar, dersler ve eğitim programları planlar, düzenler ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlar.

c) Üniversite bünyesinde açılmak istenen tüm uzaktan eğitim derslerini/programlarını uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluğu açısından inceler ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirir.

ç) Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek kurs, seminer, konferans ve benzerleri ile ders ve programların belirlenmesi ve kredilendirilmesi ile bunlara kabul, kayıt, sınav, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirir.

d) Kurs, seminer, konferans ve dersler ile ders verecek öğretim elemanları arasındaki gerekli eşgüdümü sağlar.

e) Uzaktan eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip eder, uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri konusunda gerekli planlama ve uygulamaları yapar.

f) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesi için gerekli olan eşgüdümü sağlar.

g) Üniversite bünyesindeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütür.

ğ) Uzaktan eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlar, konuya ilişkin tüm mevzuatı takip eder.

h) Değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer faaliyetleri yerine getirir.